Близо 1 милиард лева губи България всяка година според доклад на Европейския съюз

В настоящия доклад са обобщени резултатите от изследванията, извършени през последните години от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) чрез Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост („обсерваторията“), относно размерите, обхвата и икономическите последици от нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) в ЕС.

Представяме изложение и обсъждане на доказателства за стойността на ПИС в икономиката на ЕС, степента, в която тази стойност се присвоява, механизмите за нарушение, използвани за тази цел, и действията, които се предприемат в отговор на тези предизвикателства. В изследване, извършено в партньорство с Европейското патентно ведомство (ЕПВ), EUIPO установи, че общият дял на интензивните по отношение на ПИС сектори на промишлеността от икономиката на ЕС е приблизително 42 % от БВП (5,7 трилиона евро) и 28 % от заетостта (към тях трябва да се прибавят още 10 % косвено въздействие върху заетостта от неинтензивните по отношение на ПИС сектори). Също така, тези сектори генерират търговски излишък от приблизително 96 милиарда евро в търговията с други държави по света и заплащат на своите работници с 46 % по-високи заплати от другите сектори. Поради високата стойност, с която се свързват ПИС, нарушаването на тези права е доходоносна престъпна дейност, която поражда значителни загуби за носителите на права и за икономиката като цяло. В изследване, извършено от EUIPO и ОИСР през 2019 г., се прогнозира, че нарушенията на ПИС в международната търговия през 2016 г. могат да достигнат до 3,3% от световната търговия. Фалшивите стоки представляват близо 6,8 % от годишния внос в ЕС, или 121 милиарда евро. И в двата случая резултатите са значително по-високи от установените в проучване на двете организации, публикувано през 2016 г., знак, че през последните години проблемът е нараснал още повече. В поредица от секторни изследвания EUIPO изчислява загубите от продажби в резултат от фалшифициране в 11 сектора в ЕС (преки загуби в секторите, за които се прави анализът и по целите вериги на доставките, свързани с тях).

През периода 2012—2016 г. тези загуби надхвърлят общо 92 милиарда евро годишно. Взети заедно, високата стойност, снизходителните присъди и високата възвращаемост на вложените ресурси, определят притегателността на фалшифицирането за престъпните групи. Начините на действие на тези групи стават все по-сложни с развитието на технологиите и на каналите за разпространение, наред с разширяването на гамата от продукти, които се фалшифицират. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ — ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО НАРУШЕНИЯТА НА ПИС ЗА 2019 г. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– юни 2019 г. 3 Бизнес моделите, които прилагат фалшификаторите, използват предимно интернет за разпространението на продуктите и за рекламиране на разпространението и потреблението на незаконно цифрово съдържание. Интернет сайтовете, които продават фалшифицирани стоки печелят от допълнителните постъпления от реклами, които са както за високо рисково съдържание (съдържание с ограничение за възраст, хазарт и опасен софтуер), така и, което е парадоксално, за законни търговски марки, които по този начин търпят двойни щети от рекламирането на такива сайтове (щетите за собствените им търговски марки, като и вреди от предоставеното доверие за уеб хостинг). Освен анализите на предлагането на фалшифицирани стоки и пиратско съдържание, EUIPO изследва също и търсенето, тоест нагласите сред гражданите на ЕС по отношение на ПИС и склонността им към потребление на стоки и услуги, които са в нарушение на ПИС. Сред мотивите за потребителите да купуват фалшифицирани стоки и незаконно да използват съдържание със защитени права са ниските цени, достъпността и не така силното осъдително отношение на обществото към такива действия. Като ответна мярка на тези тенденции EUIPO, съвместно с публични и частни партньори, предприема и подкрепя редица действия в отговор на тези предизвикателства. Тези действия варират от предоставяне на носителите на права на информация за промените в положението с нарушенията; работа с Европол по мащабни ответни мерки срещу престъпления срещу ИС, и не на последно място, чрез участие във финансирането на специализирано звено за престъпленията срещу ИС в структурата на Европол; подкрепа за Европейската комисия в борбата с доставката на фалшифицирани стоки за трети страни и в подпомагането на малки и средни предприятия (МСП) да защитят своите ПИС, както и предоставяне на информация на гражданите за наличното законно предлагане на цифрово съдържание и за икономическите и социални последици от купуването на фалшифицирани стоки или до незаконното ползване на цифрово съдържание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *